Vacature lid Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Energiefonds Overijssel zijn wij per oktober 2020 op zoek naar een nieuw lid met als expertisegebied energie. Onderstaand treft u meer informatie over deze vacature.

De provincie Overijssel heeft de ambitie om in 2023 20% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen en in 2050 energieneutraal te zijn. Energiefonds Overijssel draagt bij aan de realisatie van deze provinciale beleidsdoelen op het gebied van (primair) hernieuwbare energie en (secondair) werkgelegenheid en innovatie.

De doelstelling van het fonds is de ontwikkeling en toepassing van hernieuwbare energie en energiebesparing in de provincie te versterken. Dit doet zij door samen met anderen deel te nemen in andere ondernemingen en door in de financieringsbehoefte van ondernemingen en instellingen te voorzien.

Concreet betekent dit:

 • het verstrekken van leningen en garanties voor hernieuwbare energie en energiebesparing;
 • het al dan niet samen met anderen deelnemen in andere ondernemingen die zich richten op het ontwikkelen/innoveren, exploiteren of die anderszins activiteiten ontplooien op het gebied van hernieuwbare energie of energiebesparing.

Het fondsbeheer van Energiefonds Overijssel is uitbesteed aan CL Venture Partners B.V. (StartGreen Capital) omdat op deze wijze toegang verkregen wordt tot inhoudelijke expertise en ervaring op het gebied van fondsbeheer en ontwikkeling van energieprojecten. Inmiddels is Energiefonds Overijssel ruim 7 jaar operationeel en beheert het momenteel circa € 180 miljoen aan leningen en participaties die passen in de meegeven doelstelling.

Lid Raad van Commissarissen Energiefonds Overijssel, expertise energie

Algemeen
De taken en bevoegdheden van de Raad zijn in de wet, statuten en het Reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Directie van de Vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap, haar Dochtermaatschappij en de met hen verbonden ondernemingen.

De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in dat boekjaar opstellen en publiceren.

Taken

 • Toezicht op en advisering aan het bestuur van Energiefonds Overijssel BV I, inzake:
  • realisatie van de (financiële en maatschappelijke) doelstelling;
  • de strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
  • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
  • het financiële verslaggevingsproces;
  • naleving van het investeringsreglement, financieringsregeling, alsmede wet- en regelgeving;
 • Beoordeling van de hoofdlijnen van het totale beleid;
 • Het ten blijke van instemming mede ondertekenen van de Jaarrekening;
 • Het evalueren en beoordelen van het functioneren van de directie en de RvC, als mede hun individuele leden.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De leden worden voor 4 jaren benoemd en kunnen in principe eenmaal herbenoemd worden. Benoeming geschiedt door de AvA. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden, ervaringen en eigenschappen waarbij de personele samenstelling waarborging biedt voor een plezierige en innovatieve samenwerking.

Algemeen kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat hij bestaat uit generalisten met ieder hun specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en stellen de juiste vragen.
Nader uitgewerkt betekent dit dat de leden beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

 • ervaring met de invulling van een missie, visie en doelstelling van een organisatie;
 • een algemene interesse voor (duurzame) energieprojecten en een oog voor relevante maatschappelijke effecten;
 • beschikken over een helikopterview, analytisch vermogen en kunnen onderscheiden van hoofden bijzaken: een RvC lid beperkt zich tot hoofdzaken en kan afstand houden;
 • kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in strategische vraagstukken;
 • kunnen en willen werken in teamverband;
 • discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
 • het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • inzicht in de noodzaak van investeren in projecten op gebied van energiebesparing en duurzame energie;
 • relevante juridische kennis.

Specifieke kwaliteiten en competenties leden Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft drie leden met een specifieke deskundigheid. Het gaat hier om de functies met de volgende aandachtsgebieden:

 • Voorzitter RvC, aandachtsgebied bestuurlijke deskundige;
 • Lid RvC, aandachtsgebied financiën;
 • Lid RvC, aandachtsgebied energie.

Wij zoeken momenteel een lid RvC met als aandachtsgebied en expertise energie.

Energie deskundige:

 • bekend met de wereld van de duurzame energie en innovatie op dat vlak en de marktpartijen die daarin opereren;
 • kennis van investeringen in duurzame energie en energiebesparing en de risicoanalyses die daarmee samenhangen;
 • kennis van en inzicht in aspecten van marketing.

Meer informatie

Voor de werving van een nieuw lid van onze RvC werken wij samen met PublicSpirit. Meer informatie over de procedure, het tijdspad en de functie treft u op hun website.