Overlay

Disclaimer

Disclaimer

Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing. Uw bezoek aan deze website en gebruikmaking van de informatie die op deze website wordt geboden (“Informatie”), betekenen dat u akkoord gaat met het van toepassing zijn van deze Gebruiksvoorwaarden. Ingeval u niet akkoord bent met de Gebruiksvoorwaarden, dient u de aangeboden Informatie niet te gebruiken. We wijzen u erop dat de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot kunnen wijzigen en adviseren u periodiek na te gaan of hiervan sprake is.

Informatie en e-mailverkeer

Energiefonds Overijssel streeft ernaar uitsluitend correcte Informatie aan te bieden op deze website. Wij kunnen dit echter niet garanderen. Het kan zijn dat Informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Komt u Informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar frontdesk@energiefondsoverijssel.nl.
We wijzen u erop dat de verstrekte Informatie zonder nadere berichtgeving kan worden gewijzigd. Toegang tot de Informatie kan – al dan niet tijdelijk – worden beëindigd of beperkt.

Bij ontvangst van een e-mail via frontdesk@energiefondsoverijssel.nl sturen wij per omgaande een ontvangstbevestiging, tenzij we de e-mail direct afhandelen. In de ontvangstbevestiging geven wij aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie volgt. Uitgangspunt is dat eenvoudige vragen, die betrekking hebben op bekende feiten (zoals openingstijden) of procedures, binnen twee dagen worden afgehandeld. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval krijgt u binnen tien werkdagen bericht over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer we de toegezegde afhandelingstermijn niet kunnen nakomen, wordt u geïnformeerd over een nieuwe termijn.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Energiefonds Overijssel beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden Informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Energiefonds Overijssel is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruikt (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Energiefonds Overijssel. 

Energiefonds Overijssel is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de opgenomen Informatie bij Energiefonds Overijssel. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.

Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Energiefonds Overijssel in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks, of deeplinks tussen de website van Energiefonds Overijssel en enige andere internetpagina, is niet toegestaan. Via communicatie@energiefondsoverijssel.nl kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.
 
Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Energiefonds Overijssel is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacy- en cookiereglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy en cookiereglement
Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven (bijvoorbeeld voor een aanvraag). Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze gegevens gebruiken wij nooit ter identificatie van individuele personen. Klikt u hier om het privacy en cookiereglement van Energiefonds Overijssel te bekijken.

Nietigheid
Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Zwolle-Lelystad.

17 januari 2013