Privacyverklaring

Welkom op de website van Energiefonds Overijssel I B.V. en Energiefonds Overijssel II B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56424566 respectievelijk 56424868 (beide hierna ook gezamenlijk te noemen: “Energiefonds Overijssel” of “wij” of “ons”). Het hoofddoel van Energiefonds Overijssel is het voor en met name in de Provincie Overijssel bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van hernieuwbare energie en energiebesparing en het verstrekken van geldleningen en garanties aan derden op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidie van de Provincie Overijssel.  

Vanaf 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Door middel van deze Privacyverklaring verschaft Energiefonds Overijssel u meer informatie over de wijze waarop wij invulling geven aan de AVG en wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan.  

De Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 1 juni 2023.

Wat zijn persoonsgegevens en welke verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn kort gezegd gegevens die een natuurlijk persoon direct of indirect kunnen identificeren. Energiefonds Overijssel verwerkt alleen persoonsgegevens als er sprake is van een van de volgende grondslagen conform de AVG: 

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; 
 • indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • indien Energiefonds Overijssel hiervoor een “gerechtvaardigd belang” heeft; of
 • indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Afhankelijk van de relatie verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • identiteitsgegevens (zoals voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats/-land, geslacht, nationaliteit(en), burgerlijke staat, kopie ID of paspoort);  
 • contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres); 
 • bank- en betalingsgegevens (zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer / IBAN, bankidentificatiecode); 
 • gegevens over het vermogen (zoals de herkomst van het vermogen, de hoogte van de bankrekeningsaldi, schulden, andere financiële gegevens); en
 • overige gegevens (zoals IP-adres, login-gegevens, navigatiegedrag). 

Specifiek voor medewerkers en sollicitanten verzamelen en verwerken we curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften, diploma’s en referenties. Een BSN nummer wordt alleen verzameld en verwerkt voor medewerkers.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken die wij hebben verkregen van derden, zoals: 

 • gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via de Kamer van Koophandel; of 
 • gegevens uit publieke openbare bronnen, zoals BKR, faillissementsregisters, kranten, internet en sociale media. 

Van wie verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?  
Energiefonds Overijssel verwerkt persoonsgegevens van contacten waarmee wij (in het verleden, heden of in de toekomst) samenwerken. Het gaat dan om: 

 • ondernemers waarin het Energiefonds Overijssel (potentieel) investeert of waaraan het Energiefonds (potentieel) financiering verstrekt;
 • (potentiële) mede investeerders, privé of zakelijk; 
 • uiteindelijk belanghebbenden van de (potentiële) zakelijke mede investeerders of (potentiële) ondernemers; 
 • bezoekers van onze website; 
 • contactpersonen van bedrijfspartners en zakelijke relaties; en 
 • medewerkers en sollicitanten. 

Cookies op de website 
Zoals verder omschreven in ons Cookiebeleid, bewaren we met behulp van cookies automatische informatie over de gebruikers van onze website. Voor verdere informatie verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat gepubliceerd is op onze website https://www.energiefondsoverijssel.nl/cookiebeleid/ 

Sociale media  
Op de website kunnen buttons van sociale media staan, zoals Google+, LinkedIn, Facebook of Twitter. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op deze sociale media. Het gebruik van sociale media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacy policies van deze sociale media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel sociale-mediaproviders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en brengen uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie. 

Voor welke doeleinden verwerkt Energiefonds Overijssel uw persoonsgegevens? 
Energiefonds Overijssel verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Afhankelijk van de relatie worden uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden verwerkt: 

 • om overeenkomst(en) die zijn gesloten uit te voeren; 
 • om risico’s te verkleinen, door bijvoorbeeld te verifiëren of de gegevens van (potentiële) ondernemers en investeerders juist zijn en/of door de bevoegde personen wordt gehandeld; 
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van zakelijke relaties; 
 • om marketingactiviteiten uit te voeren, met name om geïnteresseerden op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor events; 
 • om onze dienstverlening te verbeteren en te innoveren; 
 • om contact met u op te nemen indien dit nodig is; 
 • om administratie te verwerken en bij te houden; 
 • om uw profiel te beheren en te onderhouden;  
 • om (statistisch) onderzoek te doen; 
 • om een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren; en 
 • om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren. 

 Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere partijen 
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Energiefonds Overijssel, behalve in het geval u hiervoor toestemming heeft gegeven. Energiefonds Overijssel is een fonds van de Provincie Overijssel, waardoor het kan voorkomen dat uw gegevens met de Provincie Overijssel worden gedeeld. Daarnaast wordt Energiefonds Overijsel beheerd door fondsbeheerder StartGreen Capital, waardoor het kan voorkomen dat uw gegevens met StartGreen Capital worden gedeeld. Het delen kan nodig zijn voor onze dienstverlening, indien u bijvoorbeeld als ondernemer op zoek bent naar financiering. U geeft hierbij uw toestemming hiervoor. 

Verder is het mogelijk dat wij gegevens moeten verstrekken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld aan toezichthouders of andere (overheids)instanties. Dan kunt u denken aan de AFM, DNB of de belastingdienst.   Energiefonds Overijssel verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. 

Het verstrekken van uw gegevens aan andere dienstverleners
Ter ondersteuning van onze dienstverlening, maken wij gebruik van diensten en applicaties van derden. In dat kader kan het voorkomen dat wij uw gegevens moeten delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor hun specifieke dienstverlening. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan andere dienstverleners (bijvoorbeeld IT-leveranciers, administratie- en betalingsproviders of dienstverleners voor onze interne bedrijfsprocessen). Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten in lijn met de wettelijke bepalingen. Daarin leggen wij de afspraken vast specifiek over de verwerking van de persoonsgegevens die zij verkrijgen, zoals de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gewaarborgd en beveiligd, alsmede dat deze partijen de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken.  

Wijziging van beheer 
Indien het beheer van Energiefonds Overijssel wordt overgenomen door een nieuwe fondsbeheerder, dan mogen wij op grond van ons privacybeleid, uw gegevens met de nieuwe partij delen. Mocht dit gebeuren, dan zal de nieuwe partij zich houden aan dit privacybeleid.   

Uw gegevens binnen of buiten de Europese Unie 
In beginsel houden wij uw gegevens binnen de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat in het kader van de dienstverlening uw gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt als een van onze dienstverleners zich daar bevindt. Als dit gebeurt dan doen wij dit in lijn met de strenge regels die hiervoor gelden. Wij zullen ervoor zorgen dat er een overeenkomst is met de andere partij die in lijn is met de op dat moment door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden 

Op welke wijze beschermt Energiefonds Overijssel uw persoonsgegevens?  
Energiefonds Overijssel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bovendien zijn medewerkers van Energiefonds Overijssel verplicht tot vertrouwelijkheid en zij mogen uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Ook de wet verplicht ons om uw persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren verschilt van een paar maanden tot vele jaren.  

Inzage, verbetering en verwijdering van uw gegevens  

Recht op inzage en correctie 
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Energiefonds Overijssel van u verwerkt. Als uw persoonsgegevens niet juist zijn, hebt u het recht ons te vragen deze aan te passen.  

Recht om vergeten te worden
U heeft in bepaalde gevallen het recht om verwijderd te worden. In geval van verzoek op vergetelheid, controleren wij eerst welke gegevens noodzakelijk zijn voor ons om de verdere dienstverlening te kunnen garanderen of noodzakelijk omdat wij uw gegevens op basis van een wettelijke verplichting verwerken. 

Recht op beperking van de gegevensverwerking
U heeft in bepaalde gevallen het recht Energiefonds Overijssel te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken ofwel tijdelijk “stil te laten zetten”.  

Recht op verzet tegen de gegevensverwerking
U heeft in bepaalde gevallen het recht om verzet aan te tekenen in het geval Energiefonds Overijssel uw persoonsgegevens verwerkt. Energiefonds Overijssel kan persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang van Energiefonds Overijssel. Het kan zijn dat u vindt dat uw persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van Energiefonds Overijssel om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. U heeft dan het recht om bezwaar te maken en uw recht op verzet in te roepen.   

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht Energiefonds Overijssel te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met uw toestemming of op basis van een contract met u hebben verwerkt. Voor zover technisch mogelijk zullen we uw persoonsgegevens overdragen. Dit heet “dataportabiliteit”.  

Indien u gebruik wilt maken van (een van) bovenstaande rechten kunt u per e-mail contact opnemen met Energiefonds Overijssel via communicatie@energiefondsoverijssel.nl. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over de uitvoering van het verzoek.   

Wilt u dat we u in het kader van marketing niet benaderen? 
In elke marketingcommunicatie van Energiefonds Overijssel bieden wij u de mogelijkheid uw mailvoorkeuren in te stellen zodat wij u niet langer benaderen voor specifieke berichten. Het is ook mogelijk om u volledig uit te schrijven van onze communicatie. Dan ontvangt u geen relevante nieuwsberichten of uitnodigingen meer. 

We zullen u wel berichten blijven sturen als het gaat om uw overeenkomst met Energiefonds Overijssel, uw overeenkomst met een ondernemer of als het algemene informatie betreft over onze dienstverlening of organisatie.  

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Energiefonds Overijssel? 
Onze website bevat hyperlinks naar andere websites zoals de website van derden, zoals de Provincie Overijssel. Wanneer u op de hyperlink klikt, verlaat u de website van Energiefonds Overijssel en komt u terecht op de website van een andere partij. Energiefonds Overijssel heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de hyperlink wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Energiefonds Overijssel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De Privacyverklaring van Energiefonds Overijssel heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Energiefonds Overijssel of anderszins door Energiefonds Overijssel zijn verkregen.  Wij raden u daarom aan de privacy policies van de andere websites, waaronder de Provincie Overijssel, goed te lezen zodat u weet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.  

Niet tevreden?  
Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de informatie die u hierover heeft gekregen, dan kunt u ons dat per e-mail laten weten via communicatie@energiefondsoverijssel.nl Indien u dan nog niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd 
Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. U vindt hier de vorige versie van de Privacyverklaring. 

Vragen of inlichtingen?
Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen of overige verzoeken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Energiefonds Overijssel via communicatie@energiefondsoverijssel.nl