Disclaimer

Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en gebruik van deze website zijn de voorwaarden van deze Disclaimer van toepassing. Uw bezoek aan deze website en gebruikmaking van de informatie die op deze website wordt geboden (“Informatie”), betekenen dat u akkoord gaat met het van toepassing zijn van deze Disclaimer. Ingeval u niet akkoord bent met de Disclaimer, dient u de aangeboden Informatie niet te gebruiken. We wijzen u erop dat de Disclaimer van tijd tot tijd kan wijzigen en adviseren u periodiek na te gaan of hiervan sprake is.

Informatie en e-mailverkeer
Energiefonds Overijssel streeft ernaar uitsluitend correcte Informatie aan te bieden op deze website. Wij kunnen dit echter niet garanderen. Het kan zijn dat Informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Komt u Informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar communicatie@energiefondsoverijssel.nl.

We wijzen u erop dat de verstrekte Informatie zonder nadere berichtgeving kan worden gewijzigd. Toegang tot de Informatie kan – al dan niet tijdelijk – worden beëindigd of beperkt.

Bij ontvangst van een e-mail via info@energiefondsoverijssel.nl sturen wij zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging, tenzij we de e-mail direct afhandelen. In de ontvangstbevestiging geven wij aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie volgt. Uitgangspunt is dat eenvoudige vragen, die betrekking hebben op bekende feiten (zoals openingstijden) of procedures, binnen 10 werkdagen worden afgehandeld. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval krijgt u binnen tien werkdagen bericht over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer we de toegezegde afhandelingstermijn niet kunnen nakomen, wordt u geïnformeerd over een nieuwe termijn.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Energiefonds Overijssel beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden Informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Energiefonds Overijssel is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Energiefonds Overijssel.

Energiefonds Overijssel is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de opgenomen Informatie bij Energiefonds Overijssel. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Energiefonds Overijssel in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks, of deeplinks tussen de website van Energiefonds Overijssel en enige andere internetpagina, is niet toegestaan. Via communicatie@energiefondsoverijssel.nl kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Energiefonds Overijssel is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacyverklaring en cookiebeleid zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy en cookiereglement
Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Voor verdere informatie over uw privacy en het plaatsen van cookies verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.